disclaimer

Laatste update: 10 oktober 2019

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op baaswaterval.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.  

Praktijk Baaswaterval doet haar best om alle informatie zo goed mogelijk en foutloos te presenteren, echter Praktijk Baaswaterval sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele fouten en/of schade, in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze site. 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Praktijk Baaswaterval zijn die van de bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webbeheerder. 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Praktijk Baaswaterval geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Baaswaterval.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Baaswaterval.nl  te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van baaswaterval.nl verkregen is. Praktijk Baaswaterval garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via baaswaterval.nl verkregen informatie. 

De informatie op baaswaterval.nl wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.